Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Wypożyczalnia Sprzętu Ortopedycznego

        Wózek inwalidzki Kylo                     Wózek inwalidzki Vader

                wypożyczony                                           wypożyczony

                          


           Chodzik Blue                                         Chodzik Red                                       

           wypożyczony                                           wypożyczony                                                                    

                           


          Chodzik Silver                                           Chodzik Joda

                dostępny                                                    dostępny

                           


        Kule Omega                                            Kule Alfa

        dostępne                                                 dostępne

                                                             

            


                   Orteza                                               Pas lędźwiowy

                  dostępna                                                    dostępny

                           


            Gorset ortopedyczny                       Elektryczne łóżko rehabilitacyjne

                       dostępny                                           dostępne

                            


      Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Ortopedycznego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu

I. Postanowienia ogólne

Wypożyczalnia Sprzętu Ortopedycznego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu, świadczy usługi na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
 Wypożyczający winien dbać o sprzęt przyjęty do używania ze szczególną troską ponosząc za niego odpowiedzialność w granicach odpowiedzialności za szkody określone ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

 sprzęt przyjęty do używania musi być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem,
 sprzęt przyjęty od używania winien być zwrócony w stanie niepogorszonym.

Dla każdego sprzętu znajdującego się w Wypożyczalni założona jest „Karta Ewidencyjna Sprzętu” z jego numerem inwentarzowym zwana dalej „Kartą”.

II. Zasady wypożyczania sprzętu

Podstawę oddania sprzętu do używania stanowi umowa wypożyczenia zawarta pomiędzy OPS, a Wypożyczającym, która określa szczegółowy zakres zobowiązań każdej ze stron umowy.
Przy zawarciu umowy Wypożyczający ma obowiązek:

 przedstawienia dowodu tożsamości,
 podpisania Umowy Wypożyczenia i regulaminu Wypożyczalni

Sprzęt oddaje się do używania nieodpłatnie.
Wypożyczający bierze do wiadomości, iż w razie znacznego uszkodzenia sprzętu, nie wynikającego z naturalnego zużycia, zobowiązuje się do zwrotu kosztów związanych z jego naprawą.
W razie niemożności naprawy sprzętu, Wypożyczający poniesie koszty jego równowartości.
Okres korzystania ze sprzętu określa Wypożyczający w uzgodnieniu z Pracownikiem Socjalnym OPS-u i biegnie on od dnia wydania sprzętu.
Zacieranie przez Wypożyczającego numerów inwentarzowych wypożyczanego sprzętu jest niedozwolone pod rygorem nie przyjęcia sprzętu i konieczności zapłacenia jego równowartości.
Wypożyczający nie będzie obciążany kosztami naturalnego zużycia sprzętu.
W przypadku ustania wskazań do dalszego korzystania ze sprzętu, Wypożyczający jest zobowiązany do jego niezwłocznego zwrotu.

III. Zasady ewidencjonowania usług

1. Każdy egzemplarz sprzętu otrzymuje numer inwentarzowy i indywidualną kartę ewidencyjną, w której uwidacznia się: Wypożyczającego, numer umowy, datę wypożyczenia, datę deklarowanego zwrotu, datę faktycznego zwrotu.

IV. Postanowienia końcowe

OPS zastrzega sobie prawo sprawdzenia danych przedstawianych przez Wypożyczającego oraz kontroli sposobu użytkowania wypożyczonego sprzętu.
W przypadku stwierdzenia wykorzystywania oddanego do używania wypożyczonego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, OPS ma prawo rozwiązania zawartej umowy w trybie natychmiastowym.
Koszty transportu sprzętu w każdym przypadku ponosi Wypożyczający.

4.Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu sprzętu na wezwanie OPS.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny