Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Stypendia szkolne

Zgodnie z zalecaniami Kuratorium Oświaty w Krakowie, stypendia szkolne należny przyznawać na refundację ponoszonych przez rodziców kosztów dotyczących wydatków na cele edukacyjne dzieci.

Z powyższych względów:

- rodzic ubiegający się o przyznanie stypendium szkolnego do wniosku, którego termin składania mija 15 września 2018 r., winień dołączyć np. faktury, rachunki, umowy kupna-sprzedaży poświadczające poniesione wydatki na cele edukacyjne;

- koszty te winny być poniesione w okresie od lipca do września 2018 r.;

- z kolei do wypłat stypendiów szkolnych w czerwcu 2019 r. będą potrzebne faktury,

rachunki, umowy kupna-sprzedaży itp. za okres od stycznia do kwietnia 2019 r.

Przypominamy też, że wydatki na cele edukacyjne to np.:

- zakup podręczników, przyborów szkolnych, strojów na w-f, mundurków, instrumentów muzycznych, sprzętów sportowych, sprzętu i oprogramowania komputerowego, krzeseł, biurek służących do nauki;
- opłaty za dodatkowe zajęcia językowe, sportowe, taneczne, informatyczne, techniczne, artystyczne, turystyczno – krajoznawcze organizowane przez szkołę i nie tylko;
- opłaty za wycieczki szkolne, wyjścia do kina, teatru;
- opłaty czesnego, opłaty za przejazdy.

Pomoc materialna dla uczniów 

1. Zgodnie z art. 90b. Ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z póź.zm./ pomoc materialna przysługuje:

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
• uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, jednak nie później niż 7 dni po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej złożenie wniosku (art. 90n ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256. poz. 2572 ze zm.).

3. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 514 zł netto na osobę w rodzinie. 

4. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum jak również jego rodzeństwa uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej można składać do Dyrektorów Szkół Podstawowych, Gimnazjów lub w Ośrodku Pomocy Społecznej. W pozostałych przypadkach, gdy uczniowie (mieszkańcy Gminy Stary Sącz) uczęszczają do szkół ponadgimnazjalych poza terenem Gminy Stary Sącz – wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu, ul. 11 Listopada 11, pokój nr 14.

5. Wnioski złożone bez właściwych zaświadczeń lub oświadczeń nie będą rozpatrywane. 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny